علمی و پزشکی

سرمایه گذاری در زمینه اشتغال داروسازان در بیمارستان ها ضروری است

سلامت نیوز

سلامت نیوز:عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سرمایه گذاری خوبی در خصوص اشتغال داروسازان در صنعت دارو انجام شده است و در حال حاضر باید، تمرکز بیشتری بر روی اشتغال داروسازان در بیمارستان ها داشته باشیم. به گزارش سلامت نیوز؛ نصراللهی عضو هیأ